19 marras Tutkimustulos: Suurin osa yrityksistä maksaa liittymävalintojensa vuoksi turhasta – Rajattomia palveluita myydään, vaikka tarvetta niille on harvoilla yrityksillä

Moi Mobiilin teettämän tutkimuksen mukaan suurin osa yrityksistä arvioi, että heidän
henkilöstönsä matkapuhelinliittymien käyttö ei ole niin suurta kuin mistä he maksavat.

Operaattori Moi Mobiilin teettämän tutkimuksen mukaan yli 80 prosentilla (81 %)
yrityksistä, jotka osasivat ottaa kantaa henkilöstön mobiilidatan käyttöön, datan käytön
kerrottiin olevan korkeintaan 5 gigatavua kuukaudessa työntekijää kohden. Kuitenkin jopa
lähes kuudellakymmenellä prosentilla (58 %) yritysliittymiin sisältyy rajaton määrä
mobiilidataa kuukausittain. Tutkimus on toteutettu haastattelemalla 200 pk-yritysten
liittymähankinnoista vastaavaa henkilöä.

Optimoimalla kuluja pienemmäksi

Tutkimus osoittaa, että liittymistä maksetaan tyypillisimmin 21-31 euroa kuukaudessa (39
%). Neljännes (24 %) tutkimukseen osallistuneista yrityksistä sanoo liittymän maksavan
kuukaudessa yli 30 euroa per työntekijä.

Tyypillisesti keskimäärin 30 euroa maksava liittymä sisältää rajattoman netin, tuhansia
minuutteja puhetta ja jopa yli tuhat tekstiviestiä kuukaudessa. Moi Mobiilin tilastojen mukaan
yritysliittymän keskiarvollinen käyttö on noin 4,5 gigatavua mobiilidataa sekä 273
puheminuuttia tai tekstiviestiä kuukaudessa. Maksamalla käyttömäärän mukaisesti
yritysliittymistä esimerkiksi 20 henkilöä työllistävä yritys voisi siis säästää vuodessa 4 320
euroa* liittymäkuluissa.

– On yllättävää, että yli puolet maksavat rajattomasta mobiilidatasta ja ylimitoitetuista
puhepaketeista, kun huomattavasti vähemmälläkin, ja näin ollen myös halvemmalla, pärjäisi.
Meidän poolihinnoittelussamme puheminuutit ja tekstiviestit ovatkin samassa paketissa.
Pooli myös jakautuu automaattisesti yrityksen eri työntekijöiden kesken kehittämämme
algoritmin ansiosta, jotta maksettu kapasiteetti tulee mahdollisimman hyvin käytettyä. Sama
pätee datan käyttöön Moi yritysasiakkailla, sanoo Moi Mobiilin toimitusjohtaja Petri
Lahtinen.

Tällä hetkellä yrityksille myydään pääasiassa yksittäisiä liittymiä eri kokoisilla puhe- ja
datapaketeilla. Tämä tekee käytön seurannasta ja liittymien hallinnasta hankalaa ja johtaa
liittymäpakettien ylimitoitukseen todelliseen käyttötarpeeseen nähden.

– Esimerkiksi tyypillisin markkinoilla oleva yritysliittymä sisältää viisituhatta minuuttia
puhetta  kuukaudessa, mikä tarkoittaisi yli 166 minuuttia puhumista päivittäin. Ulos
soitettujen minuuttien määrä vastaa yleensä vastaanotettuja minuutteja, eli puhelimessa
puhumiseen menisi näin ollen lähes kuusi tuntia joka päivä. Tämän lisäksi puhelinta
käytetään tietysti myös tekstiviestittelyyn ja verkossa olemiseen, Lahtinen toteaa.

Kun tarjotaan mahdollisuus seurata yrityksen mobiilidatan, puheminuuttien ja tekstiviestien
kulutusta koko yrityksen tasolla, päästään mitoittamaan hankinnat todellisen tarpeen
mukaan. Säästöt voivatkin olla tällöin parhaimmillaan huomattavia.
– Monille yrityksille mobiilidatan, tekstiviestien ja puheminuuttien seuranta on hankalaa.
Juuri tähän ongelmaan halusimme tehdä automaation. Hallintapalvelustamme asiakas voi
yhdellä vilkaisulla tarkistaa muun muassa mobiilidatatilanteen ja tarvittaessa optimoida
liittymiä uudelleen laskutuskauden aikana, Petri Lahtinen kertoo.

 

Kyselytutkimuksen Moille on toteuttanut Sales Questor. Kyselyn tavoitteena oli selvittää pk-yritysten mobiilidatan
käyttöä sekä sitä, minkä verran liittymiin sisältyy mobiilidataa ja mikä on liittymien hinta.
Kohderyhmään valittiin Alma Talentin yritysrekisteristä 1-250 työllistävät yksityisen sektorin yritykset.
Haastattelut tehtiin henkilöstön kokoluokan, alueen ja toimialan mukaan kiintiöidyllä satunnaisotannalla.
Toimiala ja henkilöstön kokoluokka kiintiöitiin sen mukaan, kuinka paljon kukin toimiala ja kokoluokka työllistää
Suomessa. Tällöin kukin toimiala ja kokoluokka edustaa otoksessa sitä osuutta, joka sillä on yksityisen sektorin
työllisistä Suomessa. Alue kiintiöitiin suhteessa pk-yritysten lukumäärään kullakin alueella. Tiedot kerättiin puhelin
haastatteluin 1.10. – 12.10.10.2018 välisenä aikana Alma Talentin toimesta. Kyselytutkimukseen haastateltiin
yhteensä 200 pk-yritysten liittymä hankinnoista vastaavaa henkilöä.
* Laskettu seuraavalla mallilla:
Verrokki (keskiarvo markkinoilla olevien yritysliittymien hinnasta): 29 € * 12 kk * 20 hlöä = 6 960 € vuodessa. Moi
Mobiili (Moin dataan pohjautuva käyttömäärää vastaava liittymä; 5 Gt dataa, 300 puheminuuttia tai tekstiviestiä):
11 € * 12 kk * 20 hlöä = 2 640 € vuodessa. Erotus on 4 320 € vuodessa.

Tagit: